Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej o Specjalnoœci SAMOOBRONA i Instruktorów Sportu w Karate FUDOKAN


Wiosną i latem 2009 zostaną przeprowadzone kolejne kursy instruktorskie w dwóch specjalnoœciach:

 

Instruktor Samoobrony oraz Instruktor Sportu w Karate


Kursy będą zawierały częœć ogólną oraz częœć specjalistyczną. Zostaną zakończone państwowymi egzaminami.

Wykładowcami częœci ogólnej będą pracownicy naukowi WSEWS w Warszawie.
Częœć specjalistyczną poprowadzą trenerzy oraz instruktorzy sportu z całej Polski.

Po pomyœlnym dobrnięciu do końca szkolenia oraz zdaniu egzaminów, każdy z uczestników uzyska tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej o specjalnoœci samoobrona lub instruktora sportu w karate.

Dokumentem stwierdzającym otrzymanie tytułu będzie zaœwiadczenie ukończenia kursu oraz legitymacja instruktorska.


Konieczne jest pisemne zgłoszenie swojego udziału w kursie oraz skompletowanie dokumentów, według poniżej przedstawionej listy:

1. Kserokopia œwiadectwa ukończenia szkoły œredniej poœwiadczona własnoręcznym podpisem za zgodnoœć z oryginałem.
2. Kserokopia ostatniego stopnia w sztukach walki, jeœli uprawiasz różne sztuki walki, to kserokopie ostatnich dyplomów wszystkich sztuk walki.
3. Zaœwiadczenie od lekarza sportowego lub medycyny pracy o zdolnoœci do wykonywania zawodu Instruktor Rekreacji Ruchowej lub Instruktor Sportu.
4. Curiculum Vitae.
5. Dwa zdjęcia do dowodu osobistego.
6. Zaœwiadczenie z klubu sztuk walki o długoœci stażu treningowego.
7. Kserokopia dotychczasowych uprawnień instruktorskich, jeœli takowe posiadasz.
8. Do powyższych dokumentów dołącz podanie o przyjęcie na kurs - pisemną proœbę o zakwalifikowanie na kurs skierowaną do:

KIME Centrum Szkoleń i Promocji
01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 4A

 

Galeria zdjęć

Strefa użytkownika

 


 

MSiT