PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Kongres

Kongres jest najwyższą władzą Związku i organem stanowiącym w Związku (§ 16. Statutu). Kongres odbywa się co dwa lata jako Kongres sprawozdawczy, a co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborczy (§21. Statutu). Kongres jest uprawniony (§ 17. Statutu) do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach Związku, a w szczególnośœci:

 

 

  1. podejmowania uchwał w sprawach  statutowych Związku;
  2. powoływania i uchwalania regulaminów pracy ciał zarządzających, kontrolnych, doradczych Związku;
  3. oceny działalnoœci Zarządu i Komisji Związku;
  4. Ustalania zasad współpracy z powołanymi organami;
  5. Sprawy członkowskie;
  6. Sprawy majątkowe w zakresie ustawowym.

  Kongres obraduje w formie posiedzeń - sesji. Tryb i formę posiedzeń okreœla Regulamin Kongresu (§18. Statutu).

I Kongres Polskiego Związku Karate Fudokan odbył się w Warszawie w dniach 4-6 kwietnia 2008 r.

II Kongres PZKF (sprawozdawczy) odbył się w Warszawie w dniu 30 stycznia 2011 r.

III Kongres PZKF (sprawozdawczo-wyborczy) odbył się w Warszwie w dniu 1 sierpnia 20 12 r.

 

Zarząd

WICEPREZES ZARZĄDU - Mgr inż. Dariusz Stanisław Bajkowski 7 DAN

Absolwent SGGW Warszawa.
Podyplomowe studia trenerskie w karate w AWF Poznań, tytuł Trener II klasy.
Podyplomowe studia trenerskie w karate w WSTS Warszawa, tytuł Trener I klasy.
Podyplomowe studia WSZiT, tytuł Menedżer Sportu.
Podyplomowe studia w Akademii Leona KoŸmińskiego w Warszawie, kierunek Psychologia Biznesu.
Instruktor 4 specjalnoœci obronnych. Płetwonurek. Ratownik.
Wychowawca mistrzów śœwiata i Europy.
Trener Kadry Narodowej w Karate Fudokan.
Sędzia z najwyższą międzynarodową klasą sędziowską - „A".
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów World Traditional Fudokan Shotokan Karate-Do Federation.
Egzaminator międzynarodowy na stopnie kyu i Dan.


 
WICEPREZES - Sylweter Drązikowski 4 DAN

Prezes JKKF ZANSHIN Jaktorów.
Sędzia krajowy klasy "B".
Instruktor rekreacji ruchowej o specjalnoœci Sztuki Walki.
Przedsiębioca. Prowadzi firmę DROMET Systemy Zamocowań. PREZES - mgr Mariusz Gawlik 4 DAN

Nauczyciel.
Prezes SATORI Jastrowie.
Sędzia międzynarodowy klasy "B".
Instruktor sportu Karate Fudokan.
Instruktor rekreacji ruchowej o specjalnoœci Samoobrona.
Trener mistrzów Polski, Europy i œŚwiata.
Trener Kadry Narodowej w Karate Fudokan.
Egzaminator Krajowy na stopnie kyu.

 

Komisja Rewizyjna

Na podstawie § 41.Statutu, Komisja Rewizyjna jest organem Związkuniezawisłym od Zarządu, powołanym dla oceny, kontroli legalnoœci i racjonalnoœci działań Zarządu.

Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Kongres w liczbie od trzech do pięciu osób i działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Kongres. Ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje Związek w sprawach zawierania umów z członkami Zarządu.

Przewoddniczący Komisji Rewizyjnej - Dr Krzysztof Tadeusz Szczypiorski 2 DAN

Prawnik. Absolwent WSO, ASW i UMK.
Arbiter sądowy.
Pasjonat sztuk walki i tradycji samurajskiej.
Znawca broni.
Przewodniczący Komitetu Dyscyplinarnego World Traditional Fudokan Shotokan Karate-Do Federation.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Maciej Walo

2. Paweł Rozkosz