PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Rzecznik Dyscyplinarny

Na podstawie § 60. Statutu, Rzecznik Dyscyplinarny jest jednoosobowym organem Związku który stoi na straży przestrzegania norm statutowych przez członków Związku i jego organy.


Rzecznik Dyscyplinarny jest powoływany uchwałą Kongresu na czteroletnią kadencję.
W celu zapewnienia bezstronnoœci rzecznika, nie może wchodzić on w skład jakichkolwiek innych organów związku. Tym bardziej nie może być członkiem Zarządu! Rzecznika odwołać ze stanowiska może tylko Kongres po przeprowadzeniu specjalnego postępowania.
Postępowania prowadzone przez Rzecznika opierają się o zasady Regulaminu Dyscyplinarnego. Regulamin Dyscyplinarny zawiera również katalog uprawnień i obowiązków Rzecznika.

III Kongres PZKF wybrał Rzecznika Dyscyplinarnego PZKF II Kadencji.
Został nim Dr Krzysztof Tadeusz Szczypiorski 2 Dan.

 

Sąd Dyscyplinarny

Sąd Dyscyplinarny czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Dyscyplinarnego Związku, a także może obradować w sprawach majątkowych członków Związku, jako Sąd Polubowny.
Pierwszy Kongres powołał Sąd Dyscyplinarny w składzie pięcioosobowym.

Powołani Orzecznicy posiadają swoisty immunitet. Mogą być odwołani tylko przez Kongres, a samo odwołanie może się zdarzyć tylko w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn i po przeprowadzeniu w zakresie potwierdzenia ważnej przyczyny postępowania wyjaœniającego przez Komisję Problemową (specjalną) powołaną w tym celu przez Kongres.

Sąd prowadzi rozprawy oraz wyrokuje w sprawach dyscyplinarnych w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny.

Podstawowymi zasadami działania Sądu Dyscyplinarnego są:
-zasada „In dubio pro Reo" - zasada domniemania niewinnoœci,
-prawo obwinionego do biernej i czynnej obrony,
-zasada jawnoœci (za wyjątkiem przypadków wymienionych w regulaminie).

Od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Kongresu.
Od wyroków Sądu działającego jako sąd polubowny skarga kasacyjna na zasadach okreœlonych księgą III k.p.c.

III Kongres PZKF wybrał Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego PZKF II Kadencji.
Został nim ponownie Jarosław Buniak 3 Dan.