Polska Federacja Karate Tradycyjnego Fudokan

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych lub Państwa dziecka jest Polski Związek Karate Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan, z siedzibą  w Warszawie, ul. Konarskiego 4a/023. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: komisja@fudokan.pl
 • Dane Państwa dziecka lub Państwa dane osobowe (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu realizacji zadań Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan z siedzibą w Warszawie, ul. Konarskiego 4a/023, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz promocyjnych Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. a.
 • Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan przetwarza przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu, zawarte w deklaracji członkowskiej.

Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry instruktorsko-trenerskiej w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach związku, wydawnictwach tradycyjnych oraz mediach społecznościowych.

 • Jeśli będą tego wymagać przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, administrator może wymagać innych niezbędnych danych.
 • W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli zrealizować zadania Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan. Podane Państwa dane mogą być przekazywane innym odbiorcom, a w szczególności:
 • organom administracji państwowej i samorządowej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, organizacjom sportowym (np. klubom, związkom okręgowym i krajowym);
 • osobom upoważnionym przez nas; naszym pracownikom i podmiotom współpracującym z administratorem (np. księgowym, prawnikom, informatykom), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
 • innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem członkostwa  uczestnictwa w zajęciach i aktywnościach Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości członkowstwa, uczestnictwa w zajęciach i aktywnościach organizowanych przez Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan.
 • Dane udostępnione przez Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 • Polskiego Związku Karate Komisji Karate tradycyjnego i Fudokan nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Dziękujemy, za zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Polska Federacja Karate

Tradycyjnego Fudokan

e-mail: pff.fudokan@wp.pl

 

Tel. +48 507149719

Karol Witowski

CREATE D   BY